Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các phần tử cơ hội chính trị, thoái hoá, biến chất ở trong nước được sự tiếp tay của thế lực thù địch bên ngoài đã phát tán trên mạng internet, mạng xã hội một số quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một trong những thủ đoạn nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng, làm tha hoá tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ, đảng viên với tham vọng tạo ra một “khoảng trống” tư tưởng trong Đảng. Mục tiêu mà các thế lực phản động hướng tới là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng đang ra sức chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Một trong số các luận điểm, quan điểm sai trái được bịa đặt ở nhiều khía cạnh, nội dung khác nhau và là thủ đoạn hết sức tinh vi của các thế lực phản động là: tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Đây là sự xuyên tạc, vu khống vô cùng xảo quyệt. Bởi vì nghe qua thì giống như chúng đang ca ngợi tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết tầm thường, không có gì đáng để tiếp thu, vận dụng, là nguyên nhân cho sự lạc hậu, tụt hậu của Việt Nam so với các nước trên thế giới. Nhưng bản chất của luận điệu sai trái này chính là muốn đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự ra đời và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận tính thống nhất biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều này có thể dẫn đến sự ngộ nhận hết sức nguy hiểm gây mất niềm tin đối với hệ tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, lịch sử luôn chứa đựng trong mình những giá trị tư tưởng được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh. Phủ nhận quy luật khách quan của cách mạng Việt Nam là sự mù quáng mà các thế lực thù địch vẫn rắp tâm theo đuổi nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh có mối thống nhất biện chứng với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là tiền đề tư tưởng lý luận cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, được chính bản thân Người khẳng định: “bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng học thuyết chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh đều xuất phát từ cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thứ hai, thực tiễn lịch sử chứng minh dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đúng đắn, sáng tạo. Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới đất nước, tiếp tục giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới hiện nay đã chứng minh cho sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời cho thấy sự vận dụng thiên tài chủ nghĩa Mác – Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Thứ ba, chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng, tiến bộ nhất, là đỉnh cao của tư tưởng nhân loại được Hồ Chí Minh vận dụng đúng đắn, sáng tạo ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Bằng tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng đã lãnh đạo nhân dân đánh bại chủ nghĩa đế quốc thực dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Trải qua những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới và ngày nay đang kiên trì vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận tiếp nối trong hệ tư tưởng Mác – Lênin, sáng tạo và phát triển trên cơ sở thực tiễn Việt Nam và thời đại ngày nay.

Trên thực tế, các thế lực phản động vẫn luôn luôn lo sợ, bất an trước lý tưởng về một xã hội tốt đẹp trong học thuyết Mác – Lênin với những nguyên tắc lý luận, phương pháp luận khoa học về con đường cách mạng để thực hiện lý tưởng đó. Vì vậy, chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng nhiều thủ đoạn, tấn công vào mặt trận tư tưởng để làm phai nhạt lý tưởng của những người cộng sản. Chúng không hiểu rằng hạ thấp chủ nghĩa Mác – Lênin cũng là hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh và ngược lại. Công kích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bao nhiêu cũng không thể phủ nhận được tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Thế giới thay đổi nhưng thời đại không thay đổi. Điều đó luôn luôn đúng!

Đứng trước vận mệnh và tương lai của dân tộc, Đảng ta thật sáng suốt khi khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận được Đảng tiến hành thường xuyên, liên tục, trong đó không ngừng nghiên cứu, vận dụng và ra sức bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước mọi âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù./.


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.