CHUYÊN ĐỀ 5

TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN ĐẠO TRÁI PHÁP LUẬT

  1. Tình hình tôn giáo trên địa bàn Sơn La

Tính đến cuối năm 2015 trên địa bàn Sơn La có 04 tôn giáo: Công giáo, Tin lành (gồm các hệ phái: Tin lành LHCĐ, Tin lành miền Bắc, Tin lành trưởng lão, Tin lành Báp Tít, Tin lành Phúc Âm Ngũ Tuần, Tin lành Truyền giáo Phúc âm), Đạo Phật và Tà đạo Hồ Chí Minh. Gồm 3.087 hộ = 17.194 khẩu theo tôn giáo, có mặt tại 12/12 huyện, thành phố.

Trong những năm gần đây, tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép của các đối tượng có xu hướng gia tăng; tình trạng mâu thuẫn, gây mất đoàn kết giữa anh em họ hàng trong gia đình người theo đạo và không theo đạo vẫn xảy ra, đã có một số cá nhân xúi giục người theo đạo viết đơn đề nghị, kiến nghị đến các cấp, các ngành của tỉnh, gây khó khăn cho công tác quản lý ở địa phương; tình hình xây dựng nhà nguyện trá hình ở các địa bàn vẫn diễn biến phức tạp; Một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền lập “Nhà nước ly khai tự trị”.

  1. Hậu quả, tác hại

– Những người theo đạo thường bị các đối tượng cầm đầu, cốt cán điều khiển, chi phối, ràng buộc bằng giáo lý, giáo luật, không tham gia hoặc ít được  tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội do cấp ủy, chính quyền phát động (như: họp tổ bản, tham gia các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, phát triển kinh tế…), dẫn tới lạc hậu, đói nghèo.

– Đồng bào dân tộc thiểu số có truyền thống văn hóa đặc sắc được lưu giữ, bảo tồn và phát huy qua nhiều thế hệ. Đây là những giá trị văn hóa tinh thần vô giá, để con cháu đời sau hiểu biết về lịch sử, truyền thống hào hùng của cha ông trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, chinh phục thiên nhiên, xây dựng cộng đồng dân tộc đoàn kết, gắn bó. Theo tôn giáo khó có điều kiện để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống nêu trên.

– Một bộ phận theo tôn giáo đã gây nên tình trạng mâu thuẫn, mất đoàn kết giữa người theo đạo và người không theo đạo, thậm chí tạo nên mâu thuẫn trong gia đình, dòng họ giữa cha với con, vợ với chồng, anh với em… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

– Chỉ cầu nguyện và tin vào sự phù hộ của Chúa trời, không chăm chỉ lao động sản xuất dẫn tới thiếu cái ăn, cái mặc, khó khăn, đói nghèo đeo bám.

  1. Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan

– Tuyên truyền phát triển đạo nằm trong giáo lý của hầu hết các tôn giáo.

– Việc tuyên truyền, phát triển đạo vào vùng dân tộc thiểu số nằm trong âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức tôn giáo trong, ngoài nước nhằm gia tăng ảnh hưởng, gây dựng lực lượng.

– Trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống nhân dân của đồng bào vùng sâu, vùng cao, biên giới còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh còn thấp, còn có một số hủ tục lạc hậu chưa được loại bỏ cho nên một bộ phận đồng bào đã bị số đối tượng tuyên truyền lôi kéo tin và theo đạo.

* Nguyên nhân chủ quan

– Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo còn có mặt hạn chế; Cấp ủy, chính quyền ở một số địa bàn còn né tránh, buông lỏng sự quản lý, chưa vận dụng sáng tạo các chính sách tôn giáo và hoàn cảnh thực tế nên việc giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo còn chủ quan, nóng vội, tạo nhiều kẽ hở để các phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền lôi kéo đồng bào theo đạo.

– Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, các truyền thống văn hóa tốt đẹp chưa được phát huy trong khi vẫn còn tồn tại các hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ, do đó người dân theo tôn giáo để giảm bớt phải thực hiện hủ tục và  nhằm cổ vũ, động viên tinh thần.

– Công tác tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở một số bản vùng sâu, vùng cao, biên giới chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao, chưa sát với thực tế; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở một số nơi còn thiếu đồng bộ.

– Công tác nắm tình hình và đấu tranh với hoạt động tuyên truyền đạo trái phép có lúc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

  1. Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn

– Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trong vùng đồng bào DTTS nói chung, vùng đồng bào có đạo nói riêng, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi tiến tới xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, để đồng bào thấy được ưu việt của chế độ, sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, giá trị văn hóa tinh thần to lớn của phong tục truyền thống do tổ tiên truyền lại.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhất là trong vùng đồng bào theo đạo, vùng dân tộc thiểu số thấy được đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn của Đảng; đồng thời thấy được âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc – tôn giáo.

– Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ, thuần túy tôn giáo. Mọi hoạt động tôn giáo phải được đảm bảo thực hiện dưới sự quản lý của Nhà nước. Xây dựng và làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo.

– Lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm ANQG, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo. Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, chống đối chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.


Tải tài liệu về máy

Top