CHUYÊN ĐỀ 24

CÁC MÔ HÌNH VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA BẢO VỆ ANTT TẠI ĐỊA BÀN CƠ SỞ

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xây dựng được nhiều loại mô hình tổ chức huy động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, từng bước xây dựng và củng cố thế trận An ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

  1. Các mô hình tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả

1.1. Nhóm liên gia tự quản về ANTT: Hiện có trên 17.500 nhóm được thành lập từ năm 2010, theo Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 26/02/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc xây dựng và phát huy hiệu quả của mô hình “Nhóm Liên gia tự quản” về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Về  hiệu quả hoạt động có > 52% phát huy tốt.

1.2.Tổ an ninh nhân dân: Hiện có trên 3.000 Tổ ANND; số lượng người tham gia: từ 5 đến 7 thành viên/1 tổ, được củng cố, kiện toàn và hoạt động theo Hướng dẫn số 72/HD-PX28 ngày 02/7/2007 và Công văn số 160/CAT-PV11 ngày 03/5/2007 của Công an tỉnh về việc củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của Tổ An ninh nhân dân; mô hình này được hình thành ở hầu hết các bản, tiểu khu thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động tương đối hiệu quả (trên 70%).

1.3. Tổ hòa giải: Hiện có: gần 3000 tổ, số lượng người tham gia gồm 5 thành viên/1 tổ. Mô hình này được củng cố, kiện toàn và tiếp tục hoạt động theo Pháp lệnh số 09/1998-PL-UBTVQH ngày 25/12/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở; do UBND cấp xã ra quyết định, được hình thành ở hầu hết các bản, tiểu khu tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Chất lượng hoạt động tương đối hiệu quả (gần 70%).

1.4. Tổ (Đội) phòng cháy, chữa cháy: Hiện có: gần 6000 Tổ, Đội. Số lượng người tham gia: từ 5 đến 7 thành viên/1 tổ, đội. Mô hình này được thành lập theo Luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội, Công an các huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCCC đến cấp xã, phường, thị trấn; năm 2001, các tổ, đội PCCC được hình thành, củng cố, kiện toàn và tiếp tục hoạt động ở hầu hết các bản, tiểu khu, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.  Chất lượng  hoạt động tương đối hiệu quả (trên 60%).

1.5. Cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh

Với 140 cụm liên kết về AN -TT ở địa bàn giáp ranh, giữa xã với xã, với cơ quan doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn trong đó có: 5 cụm liên huyện, 24 cụm liên xã; 11 cụm liên cụm dân cư với cơ quan doanh nghiệp, 29 cụm liên tiểu khu, 3 Cụm liên xã- thị trấn và 69 Cụm liên bản, trên 50% hiệu quả.

Nội dung hoạt động chủ yếu của mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự gồm: Trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng địa bàn, phối hợp tuần tra thực hiện các công tác phòng ngừa và đấu tranh cũng như giải quyết kịp thời các vụ, việc về an ninh trật tự liên địa bàn; phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…

1.6. Đội Thanh niên xung kích bảo vệ bản: Là mô hình đang được triển khai thí điểm thành lập từ năm 2013 tại xã Huổi Một, Sông Mã có 24 đội; bản Mường và, xã Mường và, Sốp cộp do đoàn viên thanh niên làm nòng cốt, mỗi đội có từ 5-7 thành viên. Các mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả nhất định.

Ngoài các loại mô hình trên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trong tỉnh còn xây dựng được một số loại mô hình bảo vệ ANTT khác như:  Đoàn thanh niên với các mô hình: Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, Câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng, Bến đò ngang an toàn, Cổng trường an toàn; Đội giao thông xanh. Hội Phụ nữ với các mô hình: Câu lạc bộ phòng chống ma túy- HIV/AIDS; Địa chỉ tin cậy; Hộ Nông dân với các mô hình:  Điểm sáng an ninh nông thôn, An ninh biên giới; Hòm thư tố giác tội phạm; Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật… Mặt trận tổ quốc với mô hình: Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy. Trường Đại hoc Tây bắc với các mô hình Đội cờ đỏ, Ban tự quản; Trường Cao đẳng y tế với mô hình: Đội thanh niên xung kích; Thanh niên tình nguyện; sinh viên kiểu mẫu…

  1. Nội dung, hình thức hoạt động của các mô hình

Các loại mô hình bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh được thành lập và tổ chức hoạt động theo các quy định, chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành Công an hoặc sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị từ cơ sở, có các đặc điểm chung như sau:

Về nguyên tắc hoạt động: Các loại mô hình bảo vệ ANTT phải tuân thủ các  quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lấy giáo dục thuyết phục làm phương pháp hoạt động chủ yếu.

Về cơ chế hoạt động: Các mô hình bảo vệ ANTT được tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ chức đoàn thể. Đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng CAND; phát huy quyền làm chủ xã hội trên lĩnh vực bảo vệ ANTT của mọi người dân, mọi cán bộ, công nhân viên trong tổ chức và duy trì mọi hoạt động của từng loại mô hình.

Về hình thức hoạt động: Hình thức hoạt động của các loại mô hình đều có hình thức chung là tự nguyện, tự giác; “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” đế góp phần bảo vệ ANTT từ cơ sở.

Về nội dung hoạt động: từng cá nhân, hộ gia đình, hộ tập thể, hoặc từng nhóm người, nhóm hộ, cụm dân cư; nhóm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… có mối quan hệ liên kết với nhau để quản lý, giúp đỡ lẫn nhau và tổ chức các hoạt động bảo vệ tuyên truyền, đôn đốc và giải quyết những nhiệm vụ có liên quan đến ANTT từ cơ sở, tiêu biểu gồm các nội dung:

+ Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy, hương ước, quy ước ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

+ Tham gia các mặt công tác quản lý Nhà nước về TTXH. Vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội ngay tại địa bàn dân cư.

+ Tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng và hòa giải  giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

+ Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhau để tổ chức các hoạt động, giải quyết những nhiệm vụ có liên quan đến ANTT từ cơ sở.

2.1. Nhóm liên gia tự quản về ANTT

 – Cơ chế hoạt động: Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng bản, Tiểu khu trưởng và Công an viên, lực lượng Công an xã và huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về nghiệp vụ, có chức năng phát huy tính tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải và phối hợp thực hiện công tác ANTT của bản, tiểu khu.

– Hoạt động tự giác, có hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước; (sổ sách, bút, đèn pin, áo mưa) có một số ít nhóm được hỗ trợ thêm một phần kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hộ gia đình… trong bản, tiểu khu.

2.2. Tổ an ninh nhân dân

– Cơ chế hoạt động: Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng bản, Tiểu khu trưởng và Công an viên, có chức năng phối hợp thực hiện công tác ANTT của bản, tiểu khu.

– Hoạt động tự giác, có một số ít tổ ANND được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hộ gia đình… trong bản, tiểu khu.

2.3. Tổ hòa giải

– Cơ chế hoạt động: Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng bản, Tiểu khu trưởng hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố; do phòng tư pháp cấp huyện, thành phố hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở; có chức năng phối hợp thực hiện công tác hòa giải các mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân tại các bản, tiểu khu và tổ dân phố.

– Hoạt động tự giác.

2.4. Tổ (Đội) phòng cháy, chữa cháy

– Cơ chế hoạt động: Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư, Trưởng bản, Tiểu khu trưởng, được Công an huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nghiệp vụ công tác PCCC; có chức năng thực hiện công tác PCCC của bản, tiểu khu, tổ dân phố.

– Hoạt động tự giác, có một số ít tổ ANND được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hộ gia đình… trong bản, tiểu khu.

2.5. Cụm liên kết về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh

Nội dung hoạt động chủ yếu của mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự gồm: Trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng địa bàn, phối hợp tuần tra thực hiện các công tác phòng ngừa và đấu tranh cũng như giải quyết kịp thời các vụ, việc về an ninh trật tự liên địa bàn; phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hoá giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Tải tài liệu về máy

Top