Quyết tâm chính trị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng đã và đang được thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm; công tác này cần tiếp tục được thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển; tránh tư tưởng làm việc cầm chừng, giữ an toàn trong một bộ phận công chức. “Tôi nói nhiều lần rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng đó thì đứng sang một bên cho người khác làm. Vừa qua phòng, chống tham nhũng như vậy, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu. Ai nhụt ý chí chẳng qua là viện cớ”, “… mấy vụ vừa xử và mấy vụ nữa vừa được Ban Chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng chỉ đạo và tiếp tục. Sắp tới các đồng chí chờ xem…”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Câu nói đơn giản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhưng thể hiện quyết tâm chính trị, tư tưởng quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Top