PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  

 1. Luật Cơ quan đại diện Nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 21/11/2017 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật số 19/2017/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Luật) có những nội dung cơ bản sau…

+ Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài Tải về

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện ở nước ngoài Tải về

 2. Giới thiệu Luật Quản lý nợ công

Ngày 23/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Quản lý nợ công năm 2017.

+ Những nội dung cơ bản của Luật quản lý nợ công năm 2017 Tải về

+ Luật quản lý nợ công Tải về

 3. Giới thiệu Luật Quy hoạch

Ngày 24/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Quy hoạch năm 2017.

+ Những nội dung cơ bản của Luật Quy hoạch năm 2017 Tải về

+ Luật Quy hoạch Tải về

 4. Giới thiệu Luật Lâm nghiệp  

Ngày 15/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp năm 2017….

+ Những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp năm 2017  Tải về

+ Luật Lâm nghiệp Tải về

 5. Giới thiệu Luật Thủy sản

Ngày 21/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thủy sản (số 18/2017/QH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017…

+ Những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản  Tải về

+ Luật Thủy sản Tải về

   6. Giới thiệu Luật Các tổ chức tín dụng

Ngày 20/11/2017, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018, dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng…

+ Những nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Các tổ chức tín dụng Tải về 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Các tổ chức tín dụng Tải về

 

Top